meiwurkers

Siebo Boersma - Spiler
Willem Reitsma - Spiler
Mayte Veenstra - Spiler
Jelmer Hankel - Spiler
Lucinda Weijer-Nutma - Spiler
Aly Zijlstra - Spiler
Anita Overal - Spiler
Ans Boersma - Spiler
Haye Postma - Spiler
Vera de Vries - Spiler
Jelle Wierenga - Spiler

Namme Funksje
Sjoerd Blom Rezjy en Skriptbewurking
Rianne Hogeveen Rezjy en Skriptbewurking
Ronald van der Veer Fryske bewurking en oersetting
Anneke Hogeveen Kostuums
Anja Wierenga Muzyk & Lietteksten
Anita Overal Muzyk & Lietteksten
Ronald van der Veer Technyk
Frans Felkers Technyk
Ronald, Rianne en Sjoerd Dekôrûntwerp
Wybo Smids Foarmjouwing
Miranda van der Steen Grime
Akkeriem Zijlstra Grime
Tjitske Flier Grime
Siemke Strikwerda Rekwisiten
Marjan Koldijk Produksjelieding
Anna-Marie Tinga Produksjelieding
Ronald van der Veer Produksjelieding
Wiebe Slager Skilderwurk
De Bouploech Dekôrbou
Gerrit en Sietske Wierenga Kaartferkeap
Marian van Bijleveld Organisaasje
Anja Wierenga Organisaasje
Anna-Marie Tinga Organisaasje
Bouwe van der Veer Organisaasje
Ronald van der Veer Organisaasje
Marjan Koldijk Organisaasje/Stipers en Skoallen
Hans de Vries PR kommissje
Anna-Marie Tinga PR kommissje
Marjan Koldijk PR kommissje
Ronald Janse Deikommisje
Marian van Bijleveld Deikommisje
Hans de Vries Deikommisje
En fierder Sieb en Wytske MFC de Helling
Ranjaskinkers en EHBO Henk van Wieren
En eltsenien dy't op hokker wize in bydrage levere hat...