2014 - LEGO

Lego is in mearke oer de jongeman Wybrand dy’t per ûngelok yn in wrâld fan Lego-popkes telâne komt. Hoewol’t alles en elkenien der oars útsjocht as by ús, liket dy Legowrâld dochs hiel bot op uzes. 

Wybrand makket yn in koart skoftke fan alles mei: Domheid, Apartheid, ûntfiering en in dilemma dat wol wat liket op ús Swarte-pitediskusje.